Cơ cấu tổ chức

CƠ CU T CHC
1. Ban lãnh đạo
2. Tổ Mầm non
3. Tổ Tiểu học
4. Tổ THCS
5. Tổ hành chính

Ban lãnh đo:

TT H và tên Chc v ĐT cơquan ĐT di đng
1 Phạm Ngọc Anh Trưởng phòng 38349201 0912025837
2 Nguyễn Thanh Tịnh Phó phòng 38339469 0912442773
3 Phó phòng 38341360
4 Nguyễn Anh Tuấn Phó phòng 38330306 – 105 0936167288


T
Mm non:

TT H và tên Chc v ĐT cơ quan ĐT di đng
1 Đinh Thị Tuyết Mai Tổ trưởng 38330306 – 103 0978521489
2 Phan Thị Vân Anh Chuyên viên 38330306 – 103 01223399199
3 Nguyễn Thị Bích Thủy Chuyên viên 38330306 – 103 0912662774

T Tiu hc:

TT H và tên Chc v ĐT cơ quan ĐT di đng
1 Nguyễn Thị Bích Hồng Tổ trưởng 38330306 – 104 0906682734
2 Đỗ Thị Mai Oanh Chuyên viên 38330306 – 104 0946528486
3 Ngô Thị Thanh Hải Chuyên viên 38330306 – 104 0912479761
4 Nguyễn Minh Hà Chuyên viên 38330306 – 104 0902196019

T THCS:

TT H và tên Chc v ĐT cơquan ĐT di đng
1 Nguyễn Thị Thu Hằng Tổ trưởng 38330306 – 105 0948691175
2 Lê Huệ Anh Chuyên viên 38330306 – 105 0915178568
3 Nguyễn Hùng Tiến Chuyên viên 38330306 – 105 0913037267
4 Lê Mạnh Cường Chuyên viên 38330306 – 106 0906020012
5 Đào Nguyễn Thanh Hương Chuyên viên 38330306 – 105 0977201713
6 Nguyễn Ngọc Phúc Chuyên viên 38330306 – 105 0983715268
7 Nguyễn Cao Thắng Chuyên viên 38330306 – 105 0974663026

T hành chính:

TT H và tên Chc v ĐT cơ quan ĐT di đng
1 Đặng Hồng Nhung Tổ trưởng 38330306 – 102 0976133988
2 Trần Phương Hải Chuyên viên 38330306 – 101 0945851973
3 Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên 38330306 – 101 0988768646
4 Nguyễn Kim Thịnh Chuyên viên 38330306 0912632688
5 Lê Quỳnh Anh Lao công
6 Nguyễn Đức Nam Bảo vệ
7 Nguyễn Đức Chiến Bảo vệ
8 Nguyễn Văn Tuyến Bảo vệ

Các tin khác