Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục

03/12/2016 11:07 sáng 0 phản hồi
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Thủ tục 1 Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 2 Cho phép hoạt động của trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 3 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 4 Giải thể trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 5 Thành lập trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 6 Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 7 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 8 Giải thể trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 9 Thành lập trường THCS tư thục
Thủ tục 10 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục
Thủ tục 11 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục
Thủ tục 12 Giải thể trường THCS tư thục
Thủ tục 13 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 14 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 15 Chuyển trường đối với học sinh THCS
Thủ tục 16 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS (trong và ngoài nhà trường)
Thủ tục 17 Cấp bản sao, đính chính các văn bằng, chứng chỉ
Thủ tục 18 Công nhận xã đạt tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ
Thủ tục 19 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Thủ tục 20 Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã.
Thủ tục 21 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
Thủ tục 22 Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)
Thủ tục 23 Cho phép hoạt động giáo dục ở trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)
Thủ tục 24 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)
Thủ tục 25 Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)
Thủ tục 26 Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS tư thục
Thủ tục 27 Công nhận chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tư thục
Thủ tục 28 Chuyển đổi địa điểm trường mầm non Tư thục
Thủ tục 29 Công nhận hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị

Tệp đính kèm

Thu tuc 01_Thanh lap truong MN nha tre Tu thuc
Title: Thu tuc 01_Thanh lap truong MN nha tre Tu thuc (43 kB)
Thu tuc 02_Cho phep hoat dong truong MN nha tre tu thuc
Title: Thu tuc 02_Cho phep hoat dong truong MN nha tre tu thuc (46 kB)
Thu tuc 03_Sat nhap chia tach truong MN nha tre tu thuc
Title: Thu tuc 03_Sat nhap chia tach truong MN nha tre tu thuc (40 kB)
Thu tuc 04_Giai the truong MN nha tre tu thuc
Title: Thu tuc 04_Giai the truong MN nha tre tu thuc (40 kB)
Thu tuc 05_Thanh lap truong Tieu hoc tu thuc
Title: Thu tuc 05_Thanh lap truong Tieu hoc tu thuc (42 kB)
Thu tuc 06_Cho phep Hoat dong giao duc o truong Tieu hoc tu thuc
Title: Thu tuc 06_Cho phep Hoat dong giao duc o truong Tieu hoc tu thuc (43 kB)
Thu tuc 07_Sat nhap chia tach truong Tieu hoc tu thuc
Title: Thu tuc 07_Sat nhap chia tach truong Tieu hoc tu thuc (41 kB)
Thu tuc 08_Giai the truong Tieu hoc tu thuc
Title: Thu tuc 08_Giai the truong Tieu hoc tu thuc (43 kB)
Thu tuc 09_Thanh lap truong THCS Tu thuc
Title: Thu tuc 09_Thanh lap truong THCS Tu thuc (42 kB)
Thu tuc 10_Cho phep hoat dong giao duc o truong THCS tu thuc
Title: Thu tuc 10_Cho phep hoat dong giao duc o truong THCS tu thuc (45 kB)
Thu tuc 11_Sat nhap chia tach truong THCS tu thuc
Title: Thu tuc 11_Sat nhap chia tach truong THCS tu thuc (41 kB)
Thu tuc 12_Giai the truong THCS tu thuc
Title: Thu tuc 12_Giai the truong THCS tu thuc (42 kB)
Thu tuc 13_Thanh lap Trung tam hoc tap cong dong
Title: Thu tuc 13_Thanh lap Trung tam hoc tap cong dong (41 kB)
Thu tuc 14_Giai the Trung tam hoc tap cong dong
Title: Thu tuc 14_Giai the Trung tam hoc tap cong dong (39 kB)
Thu tuc 15_Chuyen truong cap THCS
Title: Thu tuc 15_Chuyen truong cap THCS (41 kB)
Thu tuc 16_Cap giay phep_gia han giay phep to chuc hoat dong day them hoc them cap THCS
Title: Thu tuc 16_Cap giay phep_gia han giay phep to chuc hoat dong day them hoc them cap THCS (234 kB)
Thu tuc 17_Cap-ban-sao-dinh-chinh-cac-loai-bang-va-cac-loai-giay-chung-nhan
Title: Thu tuc 17_Cap-ban-sao-dinh-chinh-cac-loai-bang-va-cac-loai-giay-chung-nhan (45 kB)
Thu tuc 18_Cong nhan Phuong dat chuan PCGD-XMC
Title: Thu tuc 18_Cong nhan Phuong dat chuan PCGD-XMC (40 kB)
Thu tuc 19_Cong nhan truong Tieu hoc dat muc chat luong toi thieu
Title: Thu tuc 19_Cong nhan truong Tieu hoc dat muc chat luong toi thieu (44 kB)
Thu tuc 20_Quy trinh danh gia hoc tap cong dong cap xa
Title: Thu tuc 20_Quy trinh danh gia hoc tap cong dong cap xa (43 kB)
Thu tuc 21_Cong nhan pho cap giao duc mam non 5 tuoi
Title: Thu tuc 21_Cong nhan pho cap giao duc mam non 5 tuoi (43 kB)
Thu tuc 22_Thanh lap truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (cao nhat la cap THCS)
Title: Thu tuc 22_Thanh lap truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (cao nhat la cap THCS) (42 kB)
Thu tuc 23_Cho phep hoat dong giao duc o truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc
Title: Thu tuc 23_Cho phep hoat dong giao duc o truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (46 kB)
Thu tuc 24_Sat nhap chia tach truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc
Title: Thu tuc 24_Sat nhap chia tach truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (43 kB)
Thu tuc 25_Giai the truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc
Title: Thu tuc 25_Giai the truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (44 kB)
Thu tuc 26_Chuyen doi chu truong mam non tieu hoc, THCS tu thuc
Title: Thu tuc 26_Chuyen doi chu truong mam non tieu hoc, THCS tu thuc (42 kB)
Thu tuc 27_Cong nhan hieu truong, pho hieu truong truong mam non tu thuc
Title: Thu tuc 27_Cong nhan hieu truong, pho hieu truong truong mam non tu thuc (42 kB)
Thu tuc 28_Chuyen doi dia diem truong MN tu thuc
Title: Thu tuc 28_Chuyen doi dia diem truong MN tu thuc (41 kB)
Thu tuc 29_Cong nhan hoi dong truong hoac hoi dong quan tri
Title: Thu tuc 29_Cong nhan hoi dong truong hoac hoi dong quan tri (40 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác