Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy – Giai đoạn 2016-2020

12/03/2016 11:25 sáng 4 phản hồi

Căn cứ Kế hoạch số 511/KH-BVSTBPN ngày 29/01/2016 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục & Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2016-2020;

Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ và thực hiện tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học, giai đoạn 2016-2020″ như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2015-2016, ngành GD&ĐT Cầu Giấy có 82 trường với 52071 học sinh, 3167 giáo viên, nhân viên.  Trong đó, cấp Mầm non có 47 trường với 20.814 học sinh, 1909 giáo viên; Có 804 nhóm, lớp (tăng 13 lớp, 1.100 học sinh so với năm học trước). Đã huy động được 5058 trẻ 5 tuổi; số trẻ nhà trẻ ra lớp là 4999 (đạt 48.7%, tăng 1.4 %), trẻ mẫu giáo là 15.815 (đạt 99,6%, tăng 0,2% ). Cấp Tiểu học có 16 trường với 20423  học sinh, 691 giáo viên, tỉ lệ học sinh học đúng độ tuổi đạt 100%. Cấp Trung học cơ sở có 17 trường, 11907 học sinh, 724 giáo viên. So với năm học trước, quy mô phát triển của ngành tăng 01 trường, 3401 học sinh, 559 giáo viên, nhân viên.

- Năm học 2015-2016 là năm diễn ra đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và bấu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cơ sở Giáo dục thi đua lập thành tích phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra về công tác bình đẳng giới.

1. Thuận lợi:

- Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy luôn nhận đ­ược sự quan tâm sâu sát của Sở GD&ĐT Hà Nội, sự chỉ đạo đầu tư có hiệu quả về nhiều mặt của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành đoàn thể, các phường trong quận, sự quan tâm của toàn XH đối với ngành GD&ĐT.

- Mạng lư­ới trường học tiếp tục đ­ược quy hoạch hợp lý với các loại hình

trường lớp đa dạng. Quy mô giáo dục phát triển mạnh ở tất cả các ngành học, bậc học. CSVC các trư­ờng ngày càng khang trang theo hư­ớng chuẩn hoá và hiện đại hoá. Hệ thống trư­ờng chuẩn Quốc Gia đ­ược mở rộng.

- Chất lư­ợng giáo dục đ­ược giữ vững. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nữ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, có năng lực chuyên môn vững,  đáp ứng yêu cầu và  ngày càng đ­ược nâng chuẩn về trình độ đào tạo.

- Học sinh ở các cấp học, bậc học hầu hết chăm ngoan, có ý thức học tập và rèn luyện. Trình độ dân trí  của khu vực Cầu Giấy tư­ơng đối cao.

- Phong trào vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

2. Khó khăn

- Môi trường làm việc đa số là chị em phụ nữ, một số giáo viên tuy đã đ­ược chuẩn hoá song trình độ chuyên môn ch­ưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học.  Một số cán bộ quản lý còn hạn chế về trình độ, năng lực.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm nên chưa chưa được quan tâm thực sự.

II/ MỤC TIÊU

  1. 1. Mục tiêu chung:

1.1. Nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của Thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn.

1.2. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ trên địa bàn quận. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò nữ cán bộ, nhân viên giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.

1.3. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cơ sở giáo dục theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nữ cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước ”.

2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

- 45% tỷ lệ nữ trở lên tham gia các cấp ủy Đảng các cơ sở giáo dục.

- 80% các đơn vị, cơ sở giáo dục có Nữ cán bộ là lãnh đạo chủ chốt.

2.2. Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số được tham gia các nhiệm vụ phù hợp với năng lực và sức khỏe.

- Hàng năm tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm tại các trường MN, TH, THCS từ 80 đến 100 người trên toàn Ngành giáo dục quận.

2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

- Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi Đảm bảo 100%.

- Tỷ lệ nữ Thạc sĩ đạt 50% và tỷ lệ nữ tiến sĩ đạt 25% vào năm 2020 trên tổng số người có cùng học hàm, học vị.

2.4. Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

- Hàng năm, 100% các cơ sơ giáo dục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ giáo viên nhân viên.

- Các cơ sở giáo dục tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản và cơ cấu giới tính khi sinh không vượt quá 115 bé trai/100bé gái vào năm 2020.

- Tỷ lệ Nữ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thai sản được tiếp cận dịch vụ y tế đến năm 2015 là 100%.

- Tuyên truyền trong toàn ngành giảm tỷ lệ phá thai xuống dưới 25/10 trẻ đẻ sống vào năm 2020.

2.5. Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin

- Bảo đảm 100% đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Ngành được tiếp cận các thông tin văn hóa và các dịch vụ văn hóa.

2.6. Mục tiêu 6: Đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới tính.

- Tuyên truyền rút ngắn khoảng cách về thời gian, tham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 1,5 lần so với năm 2020.

- Tuyên truyền, tư vấn tại các cơ sở giáo dục về phòng, chống bạo lực trong gia đình.

2.7. Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Ngành Giáo dục & Đào tạo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở cấp cấp quận và cấp trường. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các Ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất 1lần/năm.

2.8. Mục tiêu 8: Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

- 80% Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn Ngành được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- 80% học sinh Trung học trong toàn Ngành được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

III/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện công tác bình đẳng giới về sự tiến bộ của phụ nữ.

a. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

-Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 về kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà nội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

- Nâng cao nhận thức của  lãnh đạo công chức, viên chức trong toàn ngành về nội dung bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng các chương trình, dự án từ Thành phố đến cơ sở và triển khai thực hiện thực chất, thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

b. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản của Trung ương và Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao kiến thức về giới và nội dung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: như tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cơ sở.

c. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo cơ bản và đã trải qua công tác cơ sở vào các vị trí lãnh đạo quản lý.

d. Tăng cường các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức  kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành định kỳ 6 tháng và cả năm.

- Duy trì  hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy chế đã đề ra. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp với ngành Tài chính triển khai thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính tạo điều kiện cho hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành và các cơ sở giáo dục.

2. Thực hiện tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong trường học, giai đoạn 2010-2015” (Tiểu đề án 2 – Đề án 343).

- Tổ chức kiện toàn Tiểu ban thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” tại phòng giáo dục và xây dựng điểm tại các cơ sở giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch;

- Tiếp tục xây dựng mô hình điểm về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Tổ chức kiện toàn Tiểu ban thực hiện Tiểu Đề án 2 tại (MN Mai Dịch, TH Dịch Vọng A, THCS Nghĩa Tân). Tổ chức các hoạt động tại mô hình điểm, cuối năm tiến hành đánh giá mô hình phục vụ cho hoạt động sơ kết, tổng kết các Tiểu đề án 2, xây dựng, giới thiệu các gương mặt cá nhân, tập thể trong lĩnh vực này làm cơ sở nhân rộng mô hình trong những năm học tiếp theo.

- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cơ sở giáo dục thành lập, kiện toàn tiểu ban đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”; tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, trong nhà trường để triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới Nữ cán bộ, giáo viên, học sinh, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với các nhóm đổi tượng, địa bàn, lứa tuổi.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống giáo dục toàn quận (Tổ chức tập huấn cho 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên).

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng GD&ĐT quận: Tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị và các cơ sở giáo dục theo địa bàn quản lý.

-  Căn cứ Kế hoạch chung của Ngành giáo dục & Đào tạo quận và các cơ quan nhà nước cấp trên, phòng Giáo dục & Đào tạo xây dựng và triển khai Kế hoạch tới các cơ sở giáo dục bao gồm: Kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hành động VSTBPN năm 2016.

- Phòng Giáo dục & Đào tạo tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN ở các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức kiện toàn Tiểu ban thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” tại phòng giáo dục các và các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cơ sở giáo dục; đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo triển khai Kế hoạch vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

2. Đối với các trường MN, TH, THCS.

- Thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với những trường mới thành lập; kiện toàn tổ chức và hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ kịp thời khi có thay đổi về nhân sự. Việc thành lập hoặc kiện toàn Ban được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Thành lập hoặc kiện toàn Tiểu ban thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học”

- Căn cứ kế hoạch chung của ngành Giáo dục và Đào tạo quận và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên, xây dựng và triển khai Kế hoạch tại đơn vị bao gồm: Kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hành động VSTBPN năm 2016.

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, trong nhà trường để triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo triển khai Kế hoạch vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy yêu cầu các nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch của đơn vị gửi về phòng Giáo dục & Đào tạo quận (Theo cấp học: Khối MN đ/c Đinh Thị Tuyết Mai, Khối TH đ/c Ngô Thị Thanh Hải, Khối THCS đ/c Lê Huệ Anh) chậm nhất 20/03/2016./.

Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT;

- Phòng Tổ chức cán bộ Sở;

- Công đoàn GD Hà Nội;

- Đc Trưởng phòng;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Đã kí

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GD-ĐT

Lê Thị Kim Ánh

Tệp đính kèm

KH VSTBPN - CauGiay 2016-2020
Title: KH VSTBPN - CauGiay 2016-2020 (83 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác