Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016

04/02/2016 2:53 chiều 0 phản hồi

Căn cứ kế hoạch số 319/KH-SGD&ĐT  ngày 21/01/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016 lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kịp thời sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện TTHC, đảm bảo đơn giản hóa các TTHC và các quy định có liên quan gắn liền với tiết kiệm thời gian, chi phí của các cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu:

Việc rà soát các TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trong toàn ngành, đảm bảo khách quan, trung thực, chất lượng và hiệu quả.

Bảo đảm TTHC được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thực hiện thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

II. CÁC TTHC TRỌNG TÂM VÀ NHIỆM VỤ RÀ SOÁT:

1. Các TTHC trọng tâm cần rà soát năm 2016:

Năm 2016, phòng GD&ĐT tập trung rà soát các quy định đối với các TTHC thuộc quyền giải quyết của Phòng GD&ĐT. Cụ thể:

Thủ tục 1 Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 2 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 3 Đình chỉ hoạt động trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 4 Giải thể trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 5 Cho phép hoạt động của trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 6 Thành lập trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 7 Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 8 Giải thể trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 9 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 10 Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 11 Thành lập trường THCS tư thục
Thủ tục 12 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục
Thủ tục 13 Đình chỉ hoạt động trường THCS tư thục
Thủ tục 14 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục
Thủ tục 15 Giải thể trường THCS tư thục
Thủ tục 16 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 17 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 18 Đình chỉ Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 19 Cấp phép dạy thêm, học thêm
Thủ tục 20 Cấp phát văn bằng, chứng chỉ
Thủ tục 21 Chuyển trường

2. Nội dung rà soát:

Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với bộ phận một cửa Văn phòng UBND quận rà soát lại toàn bộ quy trình, các quy định trong từng TTHC liên quan đến tính hợp lý, hợp pháp, cơ sở pháp lý để đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước.

Các bước rà soát:

Bước 1: Kiểm tra từng TTHC : Có đủ 8 bộ phận cấu thành cơ bản chưa: (Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết,  đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả thực hiện).

Bước 2: Kiểm soát TTHC trên các phương diện:

a, Đánh giá sự cần thiết của từng TTHC :

TTHC nhằm đạt mục tiêu gì, khi thực hiện có đáp ứng các yêu cầu mục tiêu đặt ra hay không, có biện pháp khác thay thế không.

- TTHC này quy định bao nhiêu mẫu đơn, mẫu tờ khai. Những mẫu đơn, mẫu tờ khai này có cần thiết không. Nội dung và yêu cầu có cần thiết và dễ hiểu, dễ thực hiện không.

b, Đánh giá tính hợp lý của TTHC:

Thủ tục này có đồng bộ, thống nhất với các thủ tục khác hay không. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết, trình tự cách thức thực hiện có rõ ràng không. Số lượng, thành phần hồ sơ đã hợp lý chưa.

- TTHC này có yêu cầu điều kiện không. Mục tiêu của yêu cầu điều kiện đạt được vấn đề gì. Khi thực hiện có đáp ứng được mục tiêu hay không;

c, Đánh giá tính hợp pháp của TTHC:

TTHC này có được quy định đúng thẩm quyền không. Nội dung có trái với các quy định của văn bản cơ quan cấp trên hay không.

d, Đánh giá chi phí thực hiện TTHC:

- Thủ tục này có quy định các khoản phí, lệ phí khi thực hiện.

- Để thực hiện xong một thủ tục hành chính, thì tổ chức, công dân phải chi phí bao nhiêu tiền (Lệ phí, phí, chi phí hành chính, đi lại, thời gian, photo công chứng, xin giấu xác nhận, mua mẫu đơn, mẫu tờ khai, số lượng bản…tính tổng chi phí quy ra tiền).

Bước 3: Sau khi rà soát, đánh giá những quy định thì tổng hợp những TTHC cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hoặc có thể giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết của từng TTHC và gửi kết quả về Sở GD&ĐT để Sở kiểm tra lại, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND Thành phố quyết định.

III.  PHÂN CÔNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GD&ĐT:

+ Chủ trì, phối hợp với văn phòng UBND quận rà soát theo các bước trên và tổng hợp kết quả, gửi kết quả về văn phòng Sở GD&ĐT.

+ Ban hành Quyết định thành lập tổ công tác rà soát TTHC.

+ Xây dựng kế hoạch rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

+ Thực hiện rà soát các TTHC theo hợp đồng, theo nhiệm vụ được phân công.

2. Lộ trình thực hiện:

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện
Tháng 2/2016 - Thành lập tổ công tác rà soát TTHC

- Xây dựng kế hoạch rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

- Phòng GD&ĐT

- Bộ phận một cửa VP UBND quận.

Tháng  3/2016 - Tham gia tập huấn, nghiên cứu các văn bản của Thành phố về rà soát TTHC - Phòng GD&ĐT

- Bộ phận một cửa VP UBND quận.

Tháng 4/2016 - Tiến hành rà soát các TTHC được phân công - Phòng GD&ĐT

- Bộ phận một cửa VP UBND quận.

Tháng 5/2016 - Tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Sở GD&ĐT - Phòng GD&ĐT

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT TTHC

Tập trung tuyên truyền, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của ngành những văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về thực hiện công tác kiểm soát TTHC trong ngành GD&ĐT. Tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC.

Trên đây là kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016 của ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy./.

Tệp đính kèm

Ke hoach ra soat TTHC nam 2016
Title: Ke hoach ra soat TTHC nam 2016 (75 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác