Báo cáo quy chế dân chủ

03/02/2012 1:36 sáng 0 phản hồi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện  qui chế dân chủ

của Phòng Giáo dục và Đào tạo

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

Căn cứ nghị định 71/1998/NĐ – CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Căn cứ Luật thanh tra – Luật khiếu nại tố cáo;

Căn cứ chức năng hoạt động của phòng Giáo dục – Đào tạo quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ năm học  2011 – 2012  gồm các ông,  bà có tên sau:

-   Trưởng ban chỉ đạo: Bà Bùi Thị Vân Anh – Trưởng phòng

-   Phó ban chỉ đạo: Bà Nguyễn Thị Minh Xuyến – Phó phòng

-   Phó ban chỉ đạo: Ông Phạm Ngọc Anh            - Phó phòng

-   Phó thường trực ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Hùng Tiến -  Chủ tịch Công đoàn ngành

-   Các uỷ viên:

+ Bà Nguyễn Thị Bích Hồng      – Chủ tịch Công đoàn cơ quan

+ Bà Đinh Thị Tuyết Mai            – Tổ trưởng tổ Mầm non

+ Ông Trần Văn Hà                    – Tổ trưởng tổ Tiểu học

+ Bà Lê Huệ Anh                       – Tổ trưởng tổ THCS

+ Bà Đặng Hồng Nhung             – Tổ trưởng tổ Hành chính

+ Bà Chu Thị Lan Anh               –  Thanh tra nhân dân

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ có trách nhiệm dự thảo, tổ chức cho cán bộ nhân viên trong cơ quan thảo luận dân chủ, bổ sung xây dựng và hoàn thiện qui chế dân chủ của cơ quan phòng GD &ĐT quận Cầu Giấy.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

Đã ký

Bùi Thị Vân Anh

Tệp đính kèm

QUI_CHE_DAN_CHU_2012 - chot- PGD-1
Title: QUI_CHE_DAN_CHU_2012 - chot- PGD-1 (167 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác