Mẫu đơn đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

03/12/2008 12:00 sáng 6 phản hồi

Mẫu số 2…
Mẫu số 1…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Mẫu số 2

Cầu Giấy, ngày…tháng…năm 2008

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ

THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho cán bộ, giáo viên đương nhiệm tại các cơ sở giáo dục)

 

Kính gửi: Ban giám hiệu (hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lí giáo dục)

Họ và tên:Năm sinh:

Hiện đang công tác, giảng dạy tại:

Địa chỉ nơi cư trú:

Số điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/ 2007/ QĐ- BGD &ĐT và văn bản Quy định về Quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND Thành phố, tôi đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau:

ThứMôn dạy

Thời gian dạy (từ…….đến…..)

Địa điểm dạy thêm

Đối tượng học thêm

Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD- ĐTvà UBND Thành phố đã ban hành.

Ghi chú:Giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản lý 01 bản, nộp cho người quản lý nơi dạy thêm 01 bản.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vịNgười đăng ký

(Ghi ý kiến, ký và đóng dấu)(ký và ghi rõ họ tên) 

____________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Mẫu số 1

Cầu Giấy, ngàythángnăm 2008

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ

THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

 

Kính gửi:

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/ 2007/ QĐ- BGD &ĐT và văn bản Quy định về Quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND Thành phố. Chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm:……………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Số phòng học: ……….trong đó:………..phòng có diện tích:…………m2

………..phòng có diện tích:…………m2

Kèm bản sao Hợp đồng thuê địa điểm hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà.

Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số132/ QĐ- UBND ngày 13/ 11/ 2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Giáo viên: (có danh sách kèm theo)

Kế hoạch dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau:

Lớp/Nhóm           
Môn……..,khối…….   
Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS           
        
Môn…….,khối…..    
Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS           
       
Môn…….,khối……

Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS           
            Học phí:…………….đồng / tiết học/ HS

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD & ĐT và UBND Thành phố đã ban hành.

Xác nhận của CQ quản lý

hoặc UBND xã, phường

(ký và đóng dấu)

Tổ chức hoặc cá nhân

đề nghị cấp giấy phép

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác