KẾ HOẠCH Triển khai công tác Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2008-2009

15/11/2008 12:00 sáng 0 phản hồi

Triển khai công tác Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin

trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2008-2009

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 791/KH-SGD&ĐT

            Hà Nội, ngày 30 tháng  10  năm 2008

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin

trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2008-2009

 


 

- Căn cứ chỉ thị số 47/2008/CT–BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009;

- Căn cứ chỉ thị số 55/2008/CT–BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

- Căn cứ hướng dẫn số 9772/BGDĐT-CNTT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008–2009;

- Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2008-2009 của ngành GD&ĐT Hà Nội,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai công tác “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin” trong năm học 2008- 2009 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1- Mục đích: Tạo sự chuyển biến sâu sắc về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn ngành trên cơ sở tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý và giáo dục trong các đơn vị trường học.

2- Yêu cầu: Tất cả các đơn vị, trường học quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác của năm học “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT”, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT từ cơ sở, trường học đến cơ quan quản lý giáo dục các cấp; gắn kết chặt chẽ hoạt động của ngành với quá trình tin học hóa.

II.NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung đầu tư mạnh về cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc Tin học hóa công tác quản lý và ứng dụng CNTT phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông kết nối Internet cho tất cả các trường từ mầm non, phổ thông toàn thành phố.

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để phổ cập Tin học cơ bản và hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng dụng CNTT vào công tác. Tổ chức thi xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm giáo dục. Tổ chức Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Thủ đô.

3. Tin học hóa một số hoạt động quản lý trong các trường học theo hướng đồng bộ dữ liệu toàn ngành. Tập hợp và xây dựng hệ thống tư liệu giảng dạy điện tử dùng chung. Xây dựng các đơn vị điển hình về ứng dụng CNTT. Duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử, mạng nội bộ cơ quan Sở và các trang thông tin điện tử (website) của ngành.

Các chỉ tiêu chính:

- Số lượng máy tính trong các trường học đạt chỉ tiêu: Cấp Tiểu học bình quân 55 HS có 1 máy tính; THCS 35 HS/máy, THPT 25 HS/máy. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) 15-20 HS/máy.

- Hoàn thành kết nối Internet cho 100% trường học trước 30/11/2008.

- 100% đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT thường xuyên trao đổi thông tin văn bản qua thư điện tử. 70% số quận/huyện/thành phố thực hiện trao đổi thông tin thường xuyên giữa PhòngGD&ĐT với các trường trong địa bàn.

- Phổ cập trình độ và kỹ năng Tin học cơ bản cho 100% cán bộ quản lý, viên chức các trường học có tuổi dưới 50 (đối với nam) và dưới 45 (đối với nữ).

- 100% trường trực thuộc Sở, 100% các trường trực thuộc quận/thành phố và 70% số trường thuộc các huyện sử dụng đồng bộ các phần mềm quản lý: QL học sinh và kết quả học tập, QL tài chính, nhân sự, QL thư viện, QL học liệu điện tử.

- 100% các trường học có sản phẩm tham gia dự thi Xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm giáo dục và tham gia ngày hội CNTT toàn ngành

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP

1- Nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị về CNTT trong các trường học

Các đơn vị, trường học chủ động đầu tư kinh phí tăng cường đầu tư máy tính tại các trường học: Các trường Mầm non, Tiểu học cần có ít nhất 3-5 máy tính phục vụ công tác quản lý và văn phòng. Tại khu vực trung tâm thị trấn, huyện, khu vực quận, thành phố, các trường Tiểu học, THCS phải xây dựng phòng máy tính (10 đến 30 máy) để dạy Tin học cho học sinh. Đồng thời, trang bị thêm một số phương tiện kỹ thuật số khác phục vụ cho giảng dạy như: máy quét ảnh, máy chiếu đa năng (Projector), máy chiếu vật thể 3 chiều, máy ảnh số, bảng thông minh, kết nối dụng cụ thí nghiệm thực hành với máy tính,…

Nối mạng nội bộ (LAN) và bố trí máy tính trong thư viện, phòng giáo viên để giáo viên được sử dụng Internet phục vụ giảng dạy.

Sở và các phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất với UBND các cấp xây dựng các đề án, dự án, công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu về CNTT để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị và hệ thống thông tin của ngành tại địa phương, đặc biệt hỗ trợ cho các đơn vị, trường học vùng sâu, vùng xa.

2- Phổ cập kỹ năng Tin học cơ bản cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Các đơn vị, trường học chủ động phổ cập các kỹ năng Tin học cơ bản (soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm trình chiếu) cho cán bộ quản lý và giáo viên. Mục tiêu đến tháng 1/2009, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên dưới 50 tuổi đối với nam và dưới 45 đối với nữ đều có kỹ năng CNTT cơ bản và biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy. Triển khai hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy. Cụ thể, sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office 3.0, trình duyệt web Firefox và bộ gõ tiếng Việt unikey…

Các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố Hà Đông, Sơn Tây (sau đây gọi tắt là các quận, huyện) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Tin học cơ bản và Tin học theo chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên trong địa bàn, đồng thời đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra các trường về việc phổ cập và nâng cao trình độ tin học tại cơ sở.

Xây dựng đội ngũ phụ trách về công nghệ thông tin trong tất cả các trường học. Mỗi trường phổ thông, có ít nhất một cán bộ, viên chức đạt trình độ tin học từ trung cấp trở lên phụ trách về CNTT và có giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong dạy học. Các trường THPT, TCCN, trung tâm GDTX, trung tâm KTTH có bộ phận phụ trách CNTT. Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm cử giáo viên đi đào tạo trình độ nâng cao về tin học để có thể quản trị mạng máy tính của đơn vị, xây dựng, khai thác sử dụng phần mềm dạy học và quản lý. Trong quá trình tuyển dụng viên chức, công chức, ưu tiên chọn những người có năng lực, trình độ cao về ngoại ngữ và CNTT.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khoá đào tạo sử dụng mạng nội bộ, phần mềm dạy học bộ môn, các hội thảo về xây dựng, sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

3- Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý giáo dục trong trường học

Tất cả các trường phổ thông và TCCN đều sử dụng phần mềm nhằm tin học hóa các hoạt động quản lý: quản lý nhân sự; quản lý học sinh và kết quả học tập; quản lý thi, kiểm tra và tuyển sinh, quản lý tài chính, tài sản, nhân sự cán bộ, viên chức,…chú ý đảm bảo sự đồng bộ và liên thông dữ liệu giữa các cấp học và trong toàn ngành.

Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thẩm định, giới thiệu các phần mềm quản lý để triển khai đồng bộ và thống nhất trong các cấp học phổ thông: Phần mềm Quản lý học sinh trong tất cả các trường THPT, THCS và một số trường Tiểu học để liên thông dữ liệu; Phần mềm Quản lý thư viện trường học trên mạng nội bộ cho các trường có thư viện đạt chuẩn; Phần mềm quản lý kết quả học tập học sinh THCS phục vụ cho thi tuyển sinh và xét tuyển THPT; Phần mềm quản lý học liệu điện tử trên mạng nội bộ,…

Các phòng GD&ĐT tổ chức sử dụng các phần mềm quản lý đồng bộ từ Phòng đến cơ sở trực thuộc giúp cho việc thống kê, báo cáo thống nhất, thuận tiện; thực hiện quản lý chặt chẽ kết quả giáo dục hàng năm của học sinh cấp THCS phục vụ cho việc thi và xét tuyển THPT thông qua phần mềm quản lý từ Sở đến các trường.

4- Kết nối Internet băng thông rộng cho các trường học và triển khai các ứng dụng trên mạng

- Thực hiện kết nối Internet băng thông rộng cho tất cả các trường Mầm non và phổ thông toàn thành phố theo thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT Hà Nội với Viễn thông Hà Nội (VTHN) và giữa Bộ GD&ĐT với Viễn thông quân đội (Viettel). Hoàn thành việc cấp hộp thư điện tử tên miền @hanoiedu.vn trên nền gmail cho tất cả các trường từ Mầm non đến TCCN, Cao đẳng trong tháng 10/2008.

- Giữa Sở và các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc gửi nhận văn bản, báo cáo (hạn chế dùng giấy) qua thư điện tử (e-mail), qua website của Sở. Các Phòng GD&ĐT phải thường xuyên sử dụng e-mail để trao đổi thông tin với các đơn vị trực thuộc. Trong các trường học cần tạo lập e-mail và thực hiện việc trao đổi thông tin qua thư điện tử, cho tất cả giáo viên và học sinh cuối cấp (trường chỉ cần lập danh sách, Phòng KH-CNTT Sở sẽ hỗ trợ kỹ thuật).

- Hướng dẫn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên website của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ www.hanoi.edu.vn và hệ thống website của Bộ tại các địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn.

- Thực hiện hội họp qua mạng điện thoại giữa Sở GD&ĐT với các đơn vị trực thuộc và phòng GD&ĐT. Tiến tới xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình tại 5 điểm trên địa bàn của Hà Nội.

- Triển khai các dịch vụ trực tuyến trên mạng thông tin và truyền thông để công khai thông tin và thực hiện giao dịch và giữa công dân với ngành giáo dục qua mạng: Khuyến khích các đơn vị, trường học xây dựng website, tổ chức giao tiếp với phụ huynh HS qua mạng Internet hoặc mạng điện thoại,…). Các trường Trung cấp chuyên nghiệp phải có website riêng nhằm cung cấp, trao đổi thông tin và quảng bá rộng rãi ngành nghề đào tạo.

- Thực hiện triển khai các ứng dụng trên mạng nội bộ: Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, tăng cường giao dịch qua mạng giữa các bộ phận, tổ, khoa, phòng,…(Sở sẽ cấp 2 phần mềm sử dụng trên mạng nội bộ: Phần mềm quản lý học liệu điện tử và quản lý thư viện)

- Bố trí sắp xếp các máy tính truy cập Internet thuận tiện cho cán bộ, viên chức, nhân viên trong đơn vị được truy cập Internet miễn phí nhằm khai thác, trao đổi thông tin nâng cao nhận thức và phục vụ chuyên môn công tác.

5- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy

- Các đơn vị, trường học tổ chức và tạo điều kiện về tinh thần và vật chất giúp giáo viên tự xây dựng bài giảng điện tử và các phần mềm giảng dạy, các thí nghiệm ảo; yêu cầu giáo viên tất cả các bộ môn sử dụng phương tiện kỹ thuật số, sử dụng phần mềm máy tính hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy và học tập. Trong năm học, mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 5 bài giảng có ứng dụng CNTT, trong đó có ít nhất 1 bài giảng có chất lượng cao đóng góp cho kho dữ liệu dùng chung. Các bài thao giảng, thi dạy giỏi của giáo viên phải sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong đó có CNTT. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp cần trang bị hoặc tự xây dựng các phần mềm học tập bộ môn theo đặc thù môn học.

- Các phòng chuyên môn của Sở và các Phòng GD&ĐT tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý, phát huy tính tích cực của học sinh, nhằm nâng cao chất lượng bài giảng. Tổ chức các Hội thảo về ứng dụng CNTT trong dạy học ở các cụm trường THPT, và các Phòng GD&ĐT quận, huyện vào tháng 11/2008.

- Các trường học khu vực các quận, thành phố trực thuộc và trung tâm các huyện cần bố trí máy tính dùng riêng cho giáo viên (trong phòng giáo viên hoặc thư viện) phục vụ xây dựng bài giảng điện tử và khai thác thông tin, tư liệu trên mạng Internet.

- Xây dựng và chia xẻ học liệu điện tử ở cấp trường và cấp Phòng GD&ĐT (theo phần mềm do Phòng KH-CNTT Sở cung cấp). Mỗi trường học thành lập các nhóm giáo viên quản lý kho học liệu điện tử của trường và khai thác tư liệu trên mạng, xây dựng các phần mềm dạy học theo từng bộ môn đưa vào kho tư liệu nhà trường; chủ động mua một số phần mềm dạy học, sách điện tử (e-book), thí nghiệm ảo,..

6- Tổ chức các hoạt động trọng điểm về CNTT

- Tại mỗi quận, huyện và cụm trường THPT: Xây dựng ít nhất một đơn vị điển hình về ứng dụng CNTT (theo mô hình trường học điện tử). Tổ chức giao lưu, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng CNTT trong và ngoài Thành phố.

- Tổ chức thi xây dựng phần mềm giáo dục tại các trường học vào tháng 11/2008; cấp quận, huyện, cụm trường THPT, TCCN vào tháng 12/2008 và cấp Ngành vào tháng 1/2009.

- Tổ chức thi xây dựng bài giảng điện tử tại các trường học vào tháng 1/2009; cấp quận, huyện, cụm trường THPT, TCCN vào tháng 2/2009 và cấp Ngành vào tháng 3/2009.

- Tổ chức Ngày Hội CNTT toàn ngành (vào tháng 2/2009) với nội dung: Giới thiệu kinh nghiệm, mô hình các triển khai ứng dụng CNTT tốt; giới thiệu và trao đổi các sản phẩm CNTT tiêu biểu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; giới thiệu các phần mềm giáo dục, các giải pháp về CNTT trong giáo dục; các hoạt động quảng bá trên phương tiện CNTT.

7- Mở rộng việc dạy Tin học và tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet trong trường học

Trên cơ sở điều kiện vật chất, thiết bị hiện có, các đơn vị trường học mở rộng các loại hình giảng dạy tin học trong các trường học (chính khóa, tự chọn, dạy nghề,…). Sử dụng tối đa thời gian hoạt động của máy tính vào việc dạy tin học cho học sinh. Phấn đấu 70% học sinh tốt nghiệp THCS (khu vực thị trấn, các quận đạt tỷ lệ 100%) được học Tin học cơ bản. Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tổ chức đào tạo học sinh cách khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngnh thông dụng thuộc ngành đào tạo.

Các trường học triển khai đưa các phần mềm mã nguồn mở vào chương trình dạy môn tin học chính khoá và cài đặt vào các máy tính trong các trường học, kể cả các trường TCCN và trong cơ quan quản lý giáo dục.

Các trường THPT, THCN, các trung tâm GDKTTH, GDTX và các trường THCS có đủ điều kiện, cần tổ chức cho học sinh sử dụng Internet tại trường học (trong phòng máy, thư viện, văn phòng đoàn, đội,…) đồng thời định hướng và quản lý chặt chẽ việc khai thác thông tin trên mạng.

8- Triển khai công tác tổng điều tra, khảo sát hiện trạng về ứng dụng CNTT

Sở và các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc công tác tổng điều tra, khảo sát hiện trạng về ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn Thành phố để làm cơ sở báo cáo Bộ, nhằm lập kế hoạch dài hạn theo chương trình của Chính phủ và của ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở GD&ĐT Hà Nội:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện năm học “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT” trong ngành GD&ĐT Hà Nội.

- Lập kế hoạch và hướng dẫn triển khai công tác ứng dụng CNTT đến cơ sở. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các đơn vị, trường học trong toàn ngành về công tác CNTT. Đưa kết quả thực hiện việc ứng dụng CNTT trong năm học để đánh giá thi đua các đơn vị.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng đề án trình Thành phố để tập trung đầu tư cung cấp số máy tính tối thiểu cho các trường từ Mầm Non, Tiểu học, THCS ở các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức các hoạt động CNTT chung của ngành, xây dựng và tổ chức các chuyên đề cho từng đối tượng để bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

2. Các Phòng GD&ĐT:

-Triển khai nội dung kế hoạch này đến các đơn vị, trường học trực thuộc; chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động CNTT đối với các đơn vị trực thuộc và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở GD&ĐT vào cuối mỗi học kỳ của năm học.

-Xây dựng kế hoạch cụ thể về tài chính, nhân sự cho việc củng cố cơ sở vật chất thiết bị CNTT, mua sắm, triển khai, xây dựng các phần mềm dùng chung trong địa bàn.

- Tham mưu với UBND các quận/huyện/thành phố trực thuộc xây dựng các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông và đầu tư cho các đơn vị trọng điểm về CNTT.

- Tổ chức các hoạt động CNTT trong khu vực, các chuyến tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng CNTT với các đơn vị khác trong và ngoài Thành phố.

3. Các đơn vị, trường học cơ sở:

- Tuyên truyền và xác định nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị về các nội dung năm học “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT”. Xây dựng kế hoạch chi tiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong trường học.

- Thành lập tổ (nhóm) công tác phụ trách CNTT của đơn vị, đồng thời phân công một lãnh đạo phụ trách để lập kế hoạch, tổ chức, triển khai các hoạt động CNTT.

- Chủ động trong các hoạt động về CNTT tại đơn vị mình; chủ động đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo- bồi dưỡng để phổ cập trình độ, kỹ năng CNTT cơ bản, triển khai các các phần mềm, tổ chức các hoạt động CNTT. Huy động học sinh tham gia các hoạt động ứng dụng CNTT và khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy.

Ứng dụng và phát triển CNTT là nội dung công tác quan trọng của ngành, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường họcnghiêm túc thực hiện kế hoạch trên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2008-2009. 

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác